วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552บทที่ 5


การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว


2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ


3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน


4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไปรูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน


2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ


3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง


4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน


5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง


6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ


7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ


2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว


3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน


5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน